Pensijų fondai ir jų vaidmuo Europos ekonomikoje

Pensijų fondai yra labai svarbūs investuotojai į Europos ekonomiką. Pensijų fondų kapitalas turi didelę tiesioginę įtaką šalių ekonomikos augimui ir naujų darbo vietų kūrimui. Europos Sąjungos valstybėse narėse pensijų fondų investuojamo turto dydis yra nevienodas ir svyruoja nuo 50% iki 75%. Pensijų fondų rezultatai taip pat skiriasi, kadangi yra investuojama į akcijas ir obligacijas, taip pat yra atliekamos alternatyvios investicijos, kaip antai investicijos į infrastruktūrą, rizikos kapitalą, privatų kapitalą ir nekilnojamąjį turtą.

Svarbus pensijų fondų vaidmuo

Pagrindinis pensijų fondų vaidmuo yra suteikti pensijas. Pensijų fondai yra pagrindiniai instituciniai investuotojai, kurie finansų rinkoje atstovauja perkančiajai pusei. Žinoma, didžiulės įtakos pensijų fondams turi ir reguliacinis Europos Sąjungos aparatas bei priemonės, kurios palengvina arba apsunkina ilgalaikes pensijų fondų investicijas į Europos šalių ekonomiką. Todėl visada yra labai svarbu, kad visoje Europos Sąjungos vidaus politikoje reikiamas dėmesys būtų kreipiamas ir į pensijų fondų ypatumus.

Pensijų fondai – kokie tai investuotojai

Vykdydami savo veiklą pensijų fondai investuoja atsižvelgdami į klientų interesus, t.y. veikia klientų naudai. Tokie investiciniai sprendimai yra priimami atsižvelgiant į naudos gavėjų įsipareigojimų pobūdį, toleruojamos rizikos lygį ir siekiamą grąžą. Tačiau visais atvejais didžiulę reikšmę turi investicijų laisvė – tai tiesiogiai susiję su galima grąža ir pasitikėjimu pensijų kaupimo sistemomis bei pensijų fondų atsiliepimais.

Tinkamomis sąlygomis pensijų fondų kapitalas gali prisidėti prie realiosios ekonomikos raidos ir paskatinti šalių ekonominį augimą per ilgalaikes investicijas. Be to, ilgalaikiai investuotojai taip pat prisideda prie finansinio stabilumo užtikrinimo.

Pensijų fondai didelę dalį savo turto investuoja į Europos ekonomiką. Kaip jau buvo minėta, ES valstybėse narėse pensijų fondų investuojamo turto lygis skiriasi, o jo skirtumus galima paaiškinti pensijų sistemų įvairove ES šalyse ir rizikos diversifikavimu bei pasiskirstymu. Didelė dalis pensijų fondų jau kurį laiką investuoja į mažas ir vidutinio dydžio įmones (MVĮ) bei naujai įsteigtas įmones – daugiausia per fondus, rizikos kapitalą ir privatų kapitalą.

Pensijų politika atskirose ES šalyse

Už pensijų politiką yra atsakingos ES valstybės narės, todėl tarp Europos šalių pensijų sistemų yra daug skirtumų (pvz., jos turi didelius arba mažus pensijų fondus). Be to, pensijų fondams visoje Europos Sąjungoje yra taikomos skirtingos reguliavimo ir priežiūros sistemos. Pensijų sistemos skiriasi ir priklausomai nuo to, kas prisiima investicijų riziką. Tai turi tiesioginės įtakos ir investavimo politikai. Europos pensijų fondai yra labai įvairūs – lygiai taip pat, kaip ir kliūtys, su kuriomis įvairiose ES šalyse tenka susidurti į kapitalo rinkas investuojantiems pensijų fondams. Todėl visuomet buvo, yra ir bus labai svarbu keistis idėjomis, gerąja patirtimi, strategijomis ir stiprinti bendradarbiavimą, tuo pačiu skatinant investicijas į realiąją ekonomiką.

Žinoma, yra daugybė įvairių priemonių, kurių pagalba būtų galima padidinti pensijų fondų investicijas į Europos Sąjungos šalių realiąją ekonomiką. Dauguma pensijų fondų palankiai vertina Europos Komisijos investicijas, tokias kaip ELTIF ar ES investicijų planą, tačiau visada yra įvairių pasiūlymų, kuriuos verta apsvarstyti. Tarp tokių pasiūlymų neabejotinai yra informacijos skaidrumas ir standartizacija, informacijos prieinamumo didinimas, kuris padidintų pensijų fondų investavimo galimybes bei sumažintų atliekamų investicijų sąnaudas. Be to, standartizavimas galėtų turėti ypač didelę naudą investicijoms į nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūrą. Taigi, pensijų fondai turi labai didžiulę ir tiesioginę įtaką tiek šalių ekonomikai, tiek ir gyventojų pensijoms.